ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KINDEROPVANG WOLKEWIETJE GELDEND PER 1 JANUARI 2011.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsovereenkomsten die worden gesloten
tussen kinderopvang Wolkewietje, hierna te noemen: “Wolkewietje”, en een ouder/verzorger ten behoeve
van kinderopvang, dan wel een aanbieding daartoe van Wolkewietje, één en ander zoals nader is
omschreven in deze algemene voorwaarden.
1.2 Een plaatsingsovereenkomst met Wolkewietje komt slechts tot stand nadat zowel Wolkewietje als de
betreffende ouder/verzorger de tussen partijen gesloten plaatsingsovereenkomsten heeft ondertekend en
de incassokaart heeft ingeleverd, indien de ouder/verzorger op het aanmeldingsformulier heeft aangegeven
middels automatische afschrijving te willen betalen.

Artikel 2 - Begripsbepalingen
1.1 In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen: “voorwaarden”, wordt verstaan onder:

Wolkewietje: de kinderopvang gelegen aan de van Iddekingeweg 192 te Groningen, 9721 CM;

kinderopvang: het één of meerdere dagen c.q. dagdelen/uren per week, buiten de eigen huishouding, in
georganiseerd verband en tegen geldelijke vergoeding bieden van onderdak, verzorging en begeleiding,
aan gelijktijdig meerdere kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaren (c.q. tot de aanvang van het
primair onderwijs), afkomstig uit meerdere huishoudens;
dagdeel: 5½ (zegge: vijf en een half) aaneengesloten uren, waarbij het ochtenddagdeel van 7.00 uur
tot 12.30 uur loopt en het middagdagdeel van 12.30 uur tot 18.00 uur;
voeding: fruit, brood, melk, sap, e.d. Voor kinderen van 0 tot en met 18 maanden gebruiken wij Nutrilon
1,2 en 3. Indien de ouder/verzorger de voorkeur geeft aan een ander merk babyvoeding, dan dient de
ouder/verzorger dit zelf in onbereide vorm mee te nemen. Datzelfde geldt voor dieetvoeding.

Artikel 3 - Verrichten van diensten door Wolkewietje
1.1 Wolkewietje verricht de navolgende diensten ten behoeve van kinderopvang: opvang op vaste dagen,
flexibele opvang en incidentele opvang. Opvang op vaste dagen en flexibele opvang kan op uurbasis of
dagdeelbasis worden afgenomen. Incidentele opvang is slechts mogelijk op dagdeelbasis. Indien de ouder/
verzorger een doelgroepplaats heeft, is opvang uitsluitend mogelijk op dagdeelbasis. Eén en ander zoals
blijkt uit de artikelen 16 en 17 van deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Aanmelding voor de kinderopvang van Wolkewietje geschiedt middels invulling van het
aanmeldingsformulier welke door Wolkewietje ter beschikking zal worden gesteld. Dit formulier
dient, volledig ingevuld, te worden geretourneerd aan Wolkewietje. Nadat het volledig ingevulde
aanmeldingsformulier door Wolkewietje is ontvangen, zal zij binnen zeven dagen de ouder/
verzorger berichten over de plaatsingsmogelijkheden. Tevens ontvangt de ouder/verzorger een
plaatsingsovereenkomst in tweevoud indien plaatsing conform aanmelding mogelijk blijkt. Indien plaatsing
op de door de ouder/verzorger gewenste dagdelen/uren niet mogelijk is, zal Wolkewietje de ouder/
verzorger een vrijblijvend (tijdelijk) alternatief bieden. Slechts indien de ouder/verzorger hiermee akkoord
gaat, zal dit alternatief contractueel worden aangeboden. Hierbij is het bepaalde in de artikelen 4 en 11 van
belang.
1.3 De plaatsingsovereenkomst dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de
wettelijke vertegenwoordigers van het betreffende kind. De volledig ingevulde en ondertekende
plaatsingsovereenkomst dient binnen drie weken na ontvangst te worden geretourneerd aan Wolkewietje.
Indien de plaatsingsovereenkomst niet binnen drie weken aan Wolkewietje is geretourneerd vervalt het
recht op plaatsing.
1.4 Indien gekozen is voor betaling middels incasso, dient ook de groene incassokaart door de ouder(s)/
verzorger(s) te worden ondertekend en geretourneerd binnen drie weken na ontvangst. Indien Wolkewietje
binnen drie weken na toezending van de plaatsingsovereenkomst met de incassokaarten de groene
incassokaart niet ondertekend retour heeft ontvangen, vervalt het aanbod van de plaatsingsovereenkomst.
Mocht de plaatsingsovereenkomst of de incassokaart te laat zijn geretourneerd, dan kan de ouder/
verzorger opnieuw het aanmeldingsformulier invullen. Wolkewietje zal dan wederom beoordelen of er
plaatsingsmogelijkheden zijn en aan de hand daarvan beslissen of al dan niet een nieuw aanbod wordt
gedaan.
1.5 Na ontvangst door Wolkewietje van de getekende plaatsingsovereenkomst en, indien voor betaling middels
incasso gekozen is, ook de ondertekende groene incassokaart ontvangen is, is de plaatsing definitief en zal
het betreffende kind op de afgesproken datum geplaatst worden. Hierbij is het bepaalde in de artikelen 4
en 11 van belang. Het enkel toezenden van een aanmeldingsformulier geeft geen recht op plaatsing.
1.6 Twee tot drie weken voor de startdatum van de opvang neemt een groepsleidster van Wolkewietje contact
op met de ouders/verzorgers van het betreffende kind, om een afspraak voor een intakegesprek te maken.
Tevens zal een afspraak worden gemaakt omtrent de kennismaking. Hoe de kennismakingsprocedure
plaatsvindt, is grotendeels afhankelijk van de wensen van de ouders hieromtrent. Wolkewietje biedt
kosteloos één dagdeel kennismaking aan in de periode voorafgaand aan de opvangperiode.
Indien een langere periode van kennismaking gewenst is komt dit voor rekening van de ouder/verzorger
van het betreffende kind. Indien gebruik wordt gemaakt van de incidentele opvang zullen de
kennismakingsdagdelen volledig in rekening worden gebracht aan de ouder/verzorger.

Artikel 4 - Wachtlijst
1.1 Wolkewietje zal zich inspannen het aangemelde kind te plaatsen op de door de ouder/verzorger gewenste
dagdelen/uren. Indien zulks naar het inzicht van Wolkewietje, om welke reden dan ook, niet mogelijk
mocht blijken, zal het kind door Wolkewietje op een wachtlijst worden geplaatst. Indien een kind op de
wachtlijst is geplaatst zal Wolkewietje de ouder/verzorger zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand
voor aanvang van de opvang laten weten dat er een plaatsingsmogelijkheid is. Hierbij is het bepaalde in
artikel 11 van toepassing.
1.2 Het enkel toezenden van een aanmeldingsformulier geeft geen recht op plaatsing op de wachtlijst.

Artikel 5 - Openingstijden van Wolkewietje
1.1 Behoudens onvoorziene omstandigheden zoals bepaald in artikel 11 is Wolkewietje het gehele jaar geopend
van maandag tot en met vrijdag van 6.00 uur tot 20.00 uur.
1.2 Wolkewietje is eveneens geopend op officiële nationale feestdagen en bijzondere vrije dagen.

Indien de ouder / verzorger gebruik maakt van vaste opvang, kunnen vaste uren / dagdelen geannuleerd
worden. Deze geannuleerde uren / dagdelen kunnen op een ander moment binnen hetzelfde
kalenderkwartaal opgenomen worden. Dit dient overlegd te worden met Wolkewietje. Tot uiterlijk
woensdagmiddag 12.00 uur in de week voorafgaande aan de betreffende week mogen annuleringen
met betrekking tot de op te nemen dagdelen en uren doorgegeven worden. Dit dient schriftelijk, via het
overdrachtschrift, dan wel per e-mail te gebeuren. Indien de wijziging telefonisch is doorgegeven, dan moet
deze voor woensdagmiddag 12.00 uur voorafgaande aan de betreffende week alsnog schriftelijk, via het
overdrachtschrift, dan wel per e-mail worden bevestigd.
Indien de ouder/ verzorger heeft gekozen voor flexibele opvang, dient men de gewenste uren / dagdelen
door te geven voor woensdagmiddag 12.00 uur voorafgaande aan de betreffende week. Dit dient
schriftelijk, via het overdrachtschrift, dan wel per e-mail te gebeuren. Indien de uren / dagdelen telefonisch
zijn doorgegeven, dan moeten deze voor woensdagmiddag 12.00 uur voorafgaande aan de betreffende
week alsnog schriftelijk, via het overdrachtschrift, dan wel per e-mail worden bevestigd.
Indien men wil afzeggen voor feestdagen en bijzondere vrije dagen, dan dient dit uiterlijk woensdagmiddag
12.00 uur in de week voorafgaande aan de betreffende week te worden doorgegeven. Dit dient schriftelijk,
via het overdrachtschrift, dan wel per e-mail te gebeuren. Indien de afzegging telefonisch is doorgegeven,
dan moet deze voor woensdagmiddag 12.00 uur voorafgaande aan de betreffende week alsnog schriftelijk,
via het overdrachtschrift, dan wel per e-mail worden bevestigd. Ook andere wijzigingen voor feestdagen en
bijzondere vrije dagen dienen te geschieden op de wijze als hiervoor vermeld.
De ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal gespaarde en het aantal
teveel opgenomen uren, gedurende het gehele kwartaal.

Artikel 6 - Toelating van kinderen
1.1 Wolkewietje laat kinderen toe in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaren (c.q. tot aanvang van het primair
onderwijs).
1.2 Indien naar het oordeel van Wolkewietje blijkt dat een geplaatst kind een zodanig gedrag vertoont
dat het kind niet op de bij Wolkewietje gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, dan wel indien
daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige bij Wolkewietje
aanwezige kinderen, heeft Wolkewietje het recht dat kind de verdere toegang tot Wolkewietje te
ontzeggen. Indien Wolkewietje overweegt van deze mogelijkheid gebruik te maken, zal zij de ouder/
verzorger daaraan voorafgaand in kennis stellen.
1.3 Een kind wier geestelijke of lichamelijke gezondheidstoestand naar het oordeel van Wolkewietje zodanig is
dat hij/zij niet op de door Wolkewietje gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, behoeft Wolkewietje
niet te plaatsen. Wolkewietje zal hieromtrent in overleg treden met de ouder/verzorger.
1.4 De ouder/verzorger van het kind draagt er zorg voor dat bij aanmelding alle gegevens die op enigerlei wijze
hierbij van belang kunnen zijn aan Wolkewietje worden verstrekt. Alvorens een kind geplaatst wordt doet
de ouder/verzorger Wolkewietje een kopie van het vaccinatieschema van het betreffende kind toekomen.
De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat vaccinaties die het kind na het indienen van de kopie krijgt in
het overdrachtsschrift worden gemeld aan Wolkewietje.
1.5 De ouder/verzorger van een ziek kind welke reeds door Wolkewietje wordt opgevangen, brengt het kind
niet naar Wolkewietje. De ouder /verzorger brengt Wolkewietje hiervan op de hoogte. Er is sprake van
ziekte onder meer indien een kind duidelijke ziekteverschijnselen vertoont en/of zich duidelijk ongelukkig
voelt dan wel indien het kind een besmettelijke ziekte heeft. Indien het kind tijdens het verblijf op
Wolkewietje ziek wordt, wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gebracht en zal de groepsleiding u
verzoeken hem/haar op te komen halen. U dient een telefoonnummer van familie of vrienden achter
te laten, voor het geval dat u als ouder(s) / verzorger(s) niet bereikbaar bent. Indien het kind een

besmettelijke ziekte heeft, stelt de ouder/verzorger Wolkewietje hiervan zo snel mogelijk in kennis (ook
wanneer dit geconstateerd wordt buiten de gebruikelijke opvangdagen en –tijden), zodat er passende
maatregelen genomen kunnen worden.
Kinderen worden uitsluitend meegegeven aan de ouder/verzorger van het kind. Indien de ouder/verzorger
wenst dat het kind door derden opgehaald wordt, brengen zij Wolkewietje hiervan voortijdig op de
hoogte. Het is mogelijk reeds bij de inschrijving van het kind aan te geven aan wie het kind mag worden
meegegeven. Indien wijzigingen hierin niet tijdig zijn doorgegeven, is Wolkewietje niet aansprakelijk voor
het meegeven van het kind conform de bij de inschrijving gemaakte afspraak.
De ouder/verzorger stemt in met het pedagogisch beleidsplan van Wolkewietje welke ter inzage bij
Wolkewietje ligt en op aanvraag wordt verstrekt.

Artikel 7 - Tarieven
1.1 De door de ouder/verzorger aan Wolkewietje verschuldigde tarieven blijken uit de aan deze voorwaarden
bijgevoegde prijslijst. De tarieven zijn inclusief luiers. De voeding is bij de prijs inbegrepen, conform
artikel 2.1d.
1.2 Wolkewietje is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks op 1 januari aan te passen. De wijziging van de
tarieven kan tevens tussentijds plaatsvinden indien Wolkewietje daartoe genoodzaakt is door (onder meer)
wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden, wettelijke maatregelen of anderszins.
1.3 Prijswijzigingen worden minimaal twee maanden voor de ingangsdatum bekend gemaakt.

Een ouder / verzorger die het kind zonder overleg met Wolkewietje te vroeg brengt, dan wel te laat
ophaalt, moet 50% toeslag over de tarieven betalen over de tijd dat het kind te vroeg is gebracht of te laat
is opgehaald.

Artikel 8 - Betaling en Incasso
1.1 Indien de ouder / verzorger heeft aangegeven te willen betalen middels automatische afschrijving
en Wolkewietje daartoe gemachtigd heeft, geschiedt de betaling van de kinderopvang middels
automatische afschrijving door Wolkewietje. Een machtiging daartoe geschiedt voor de gehele duur van de
plaatsingsovereenkomst en zal bij het aangaan van de plaatsingsovereenkomst door de ouder/verzorger
aan Wolkewietje worden verstrekt. Hierbij is het bepaalde in artikel 3.4 van belang.
1.2 De ouders / verzorgers ontvangen aan het begin van het jaar of bij aanvang van de opvangperiode en bij
mutaties een overzicht inzake de af te schrijven c.q. te betalen bedragen voor het gehele, respectievelijk
het nog resterende jaar.
1.3 Indien de ouders / verzorgers kinderopvangtoeslag van de belastingdienst ontvangen, dan mogen de
ouders / verzorgers ervoor kiezen om dit bedrag rechtstreeks aan Wolkewietje te laten uitbetalen, dit is
echter geheel op eigen risico. De ouders / verzorgers moeten eerst zelf de factuur voldoen, zolang de
Belastingdienst nog niet heeft betaald. Achteraf zullen dan de bedragen worden verrekend.
1.4 De automatische afschrijving van de kwartaalafrekening zal plaatsvinden op de 21e dag van de maand
volgend op het kalenderkwartaal. Indien de 21 e dag van deze maand op een feestdag of in het weekend
valt, zal de automatische afschrijving plaatsvinden op de eerste werkdag na de 21e dag van de betreffende
maand. Het te incasseren factuurbedrag zal bestaan uit de vaste maandelijkse factuurbedragen en na
afloop van ieder kalenderkwartaal de nabetaling van extra afgenomen uren en/of dagdelen opvang.
1.5 Indien automatische afschrijving door de betreffende bank wordt geweigerd of het verschuldigde
factuurbedrag door de ouder/verzorger zelf wordt teruggeboekt, dient de ouder / verzorger het
factuurbedrag zelf overboeken op de rekening van Wolkewietje. Daar de betalingstermijn op dat moment
reeds verstreken is, wordt het factuurbedrag met 8% wegens overschrijden van de betalingstermijn
verhoogd en dient het factuurbedrag binnen 5 werkdagen op de rekening van Wolkewietje te zijn
bijgeschreven. Indien de automatische afschrijving door de betreffende bank is geweigerd of het
geïncasseerde bedrag door de ouder / verzorger is geretourneerd, wordt het tarief, zoals aangegeven op
het contract, met 5 % verhoogd. Dit is het geldende tarief voor betaling zonder automatische afschrijving.
1.6 Indien het verschuldigde bedrag niet of niet volledig geïncasseerd is, blijft Wolkewietje bevoegd het
verschuldigde factuurbedrag respectievelijk het resterende bedrag tot vijf jaar na factuurdatum te
vorderen.
1.7 Indien de ouder/verzorger geen toestemming geeft voor automatische afschrijving, worden de in de
prijslijst genoemde tarieven met 5% verhoogd. De ouder / verzorger dient dan zelf het maandbedrag
over te boeken. In dat geval dient het factuurbedrag op de 21e dag van de betreffende maand, op de
rekening van Wolkewietje te zijn bijgeschreven. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, wordt
het factuurbedrag met 8% verhoogd. Als de ouder / verzorger in een bepaald kwartaal extra uren /
dagdelen heeft afgenomen, zal Wolkewietje een kwartaalafrekening sturen. De kwartaalafrekening dient
op de 21e dag van de maand volgend op het betreffende kwartaal, op de rekening van Wolkewietje zijn
bijgeschreven. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, wordt het factuurbedrag met 8% verhoogd.
1.8 Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde factuurbedrag is de ouder/verzorger in gebreke, zonder
rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling.
1.9 Bij niet tijdige betaling kan Wolkewietje de ouder/verzorger € 25,- administratiekosten in rekening brengen.

Tevens is de ouder/verzorger de wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd.

1.10 Wolkewietje is bevoegd een eventuele vordering op de ouder/verzorger uit handen te geven en de kosten

daarvan integraal te verhalen op de schuldenaar. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over
de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 45,-. Eén en ander onverminderd het recht ter zake
nakoming of ontbinding van de plaatsingsovereenkomst al dan niet met volledige schadevergoeding te
vorderen.

Artikel 9 - Duur
1.1 De plaatsingsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
1.2 De plaatsingsovereenkomst eindigt automatisch wanneer het kind de leeftijd van vier jaren heeft bereikt,
met dien verstande dat de opvang doorloopt tot en met de dag voorafgaande aan de vierde verjaardag.
Indien een kind de vierjarige leeftijd heeft bereikt, maar nog niet (volledig) naar school gaat, is het
mogelijk om het contract te verlengen tot en met de dag voorafgaande aan de dag waarop het kind naar
school gaat. De ouder / verzorger dient deze verlenging van het contract uiterlijk een maand voor de vierde
verjaardag schriftelijk te hebben aangegeven.
1.3 Ouders/verzorgers hebben het recht de plaatsingsovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand. De opzegging wordt van kracht op de eerste of de zestiende dag van iedere
maand.
1.4 Indien de opvang binnen twee maanden na het sluiten van de plaatsingsovereenkomst door de ouder/
verzorger wordt opgezegd, zal de volledige opvangperiode met terugwerkende kracht als incidentele
opvang worden beschouwd.
1.5 Wolkewietje heeft het recht de overeenkomst op te zeggen door middel van een aan de wederpartij
gerichte gemotiveerde schriftelijke verklaring met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
1.6 Wolkewietje kan de overeenkomst met de ouder / verzorger waarvan het kind twee maanden opvang
heeft genoten zonder dat volledige betaling heeft plaats gevonden met onmiddellijke ingang beëindigen,
tenzij de ouder direct betaalt. Gebeurt dat laatste niet dan mag Wolkewietje de opvang van het kind met
onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat dit de ouder / verzorger ontslaat van zijn of haar verplichting
alsnog voor die twee maanden te betalen. De onmiddellijke beëindiging is niet van toepassing indien de
ouder / verzorger aannemelijk maakt dat hij in de gehele daar genoemde periode door overmacht niet
in staat was om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Aan overmacht aan de zijde van de ouders /
verzorgers worden de wettelijke eisen uit Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek gesteld.

Artikel 10 - Verzekeringen
1.1 Voor alle bij Wolkewietje geplaatste kinderen is een ongevallen -en aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.

Artikel 11 - Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Wolkewietje bevoegd de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht hetzij de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Wolkewietje tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
11.2 Onder overmacht dient te worden verstaan, al die omstandigheden die bij het tot stand komen van
de overeenkomst niet waren te voorzien en die niet aan Wolkewietje zijn toe te rekenen waardoor de
nakoming van de overeenkomst onmogelijk wordt of zo bezwaarlijk wordt dat die nakoming redelijkerwijs
niet van Wolkewietje kan worden verlangd. Onder overmacht wordt o.a. verstaan staking, bedrijfsbrand,
natuurrampen.

Artikel 12 - Ontbinding
12.1 Wolkewietje is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door middel van een brief met
bericht van ontvangst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de ouder / verzorger in staat van
faillissement en/of surseance van betaling verkeert of diens faillissement en/of surseance van betaling is
aangevraagd.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid en risico-overdracht
1.1 Behoudens opzet of grove schuld van Wolkewietje is de totale aansprakelijkheid van Wolkewietje wegens
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en/of onrechtmatig handelen van
Wolkewietje beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Wolkewietje
wordt uitgekeerd.
1.2 Behoudens opzet of grove schuld van Wolkewietje ontstaat aansprakelijkheid van Wolkewietje slechts
indien de ouder / verzorger ten tijde van het ontstaan daarvan niet in de ruimte van de kinderdagopvang
waarbinnen het kind verblijft aanwezig is.
1.3 De aansprakelijkheid van Wolkewietje wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst ontstaat slechts indien de ouder / verzorger Wolkewietje onverwijld, doch uiterlijk binnen
twee maanden na het ontstaan daarvan, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een

redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Wolkewietje na die termijn toerekenbaar in de
nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
13.4 De verantwoordelijkheid voor het betreffende kind gaat van de ouder / verzorger over op Wolkewietje
vanaf het moment dat de ouder /verzorger de ruimte van het kinderdagverblijf waarbinnen het betreffende
kind zich bevindt, verlaat.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij Wolkewietje tijdig nadat de ouder / verzorger de gebreken heeft geconstateerd of heeft
kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na dat moment is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen
van de klacht kan tot gevolg hebben dat de ouder / verzorger zijn of haar rechten ter zake verliest.
1.2 Wolkewietje behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure.

De interne klachtenprocedure is als volgt. De ouder / verzorger kan zijn of haar klacht bespreken met
één van de groepsleid(st)ers of het hoofd. Ook kan de ouder de klacht bespreekbaar maken bij de
klachtencommissie, waarin drie ouders zitting hebben. Een klacht kan ook (desgewenst anoniem) worden
ingediend via de klachtenbus in de gang bij Wolkewietje.
Een klacht kan ook rechtstreeks worden ingediend bij een externe klachtencommissie. Wolkewietje is
aangesloten bij de externe klachtencommissie de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.
Op verzoek kan een ouder/verzorger een exemplaar van het klachtenreglement ontvangen.

Artikel 15 - De oudercommissie
1.1 Binnen kinderopvang Wolkewietje heeft een oudercommissie zitting genomen. De rechten van de
oudercommissie zijn geregeld in de Wet Kinderopvang. Aan de hand hiervan is een reglement voor de
oudercommissie opgesteld; en heeft de oudercommissie een huishoudelijk reglement vastgesteld. Beide
reglementen liggen ter inzage op Wolkewietje. Tevens is de oudercommissie aangesloten bij de externe
klachtenkamer oudercommissies van de stichting klachtencommissie kinderopvang.

Artikel 16 - Dagdelensysteem
1.1 Een dagdeel beslaat 5 ½ uren, waarbij het ochtenddagdeel van 7.00-12.30 uur loopt en het middagdagdeel
van 12.30-18.00 uur. Binnen deze tijden heeft de ouder/verzorger de vrijheid om het kind te brengen en
te halen wanneer dat uitkomt. Dit behoeft dus, in tegenstelling tot het urensysteem, niet van tevoren te
worden doorgegeven.
1.2 Indien dagdelen op vaste basis worden afgenomen, houdt dit in dat het kind automatisch iedere week op
hetzelfde dagdeel komt. In uitzonderlijke gevallen (maximaal 3 x per kalenderkwartaal) is het mogelijk om
een dagdeel te ruilen, binnen hetzelfde kwartaal (= ruildag). Hierbij dienen de regels zoals genoemd in
artikel 5 in acht te worden genomen.
1.3 Indien u op flexibele basis dagdelen afneemt, kiest u een gemiddeld aantal dagdelen per week, waarvan u
gedurende het kalenderkwartaal gebruik kunt maken. Het maandelijkse factuurbedrag is gebaseerd op dit
gemiddelde aantal gekozen dagdelen. U kunt de dagdelen echter flexibel over het kwartaal verdelen. Uw
kindje hoeft derhalve niet iedere week eenzelfde aantal dagdelen te komen. Het is echter niet mogelijk
om dagdelen mee te nemen naar een volgend kalenderkwartaal. Na afloop van het kwartaal ontvangt
u een extra factuur indien blijkt dat u meer dagdelen heeft afgenomen dan het door u doorgegeven
aantal dagdelen Dit is overigens alleen na toestemming mogelijk. Het werkelijke aantal afgenomen
dagdelen binnen het kalenderkwartaal is het minimum aantal dagdelen waarop voor het nieuwe kwartaal
het maandelijkse factuurbedrag wordt bepaald. Indien u, na ontvangst van de eerste extra factuur, de
dagdelen voor het volgende kwartaal niet verhoogt tot het werkelijk aantal afgenomen dagdelen van het
vorige kwartaal, dan wordt in het tweede kwartaal over het meerdere dan de opgegeven aantal dagdelen
een toeslag van 50% op de normale tarieven in rekening gebracht.
1.4 De dagdelen waarvan u gebruik wenst te maken, dient u door te geven vóór de woensdagmiddag
12.00 uur, voor de week erop volgend en op de wijze zoals in artikel 5 vermeld.
1.5 Indien u op incidentele basis van één of meerdere dagdelen gebruik wenst te maken, kunt u contact
opnemen met Wolkewietje. Opvang op incidentele basis is niet gegarandeerd, doch afhankelijk van de
groepssamenstelling. Het kan op ieder moment worden aangevraagd. (Echter, indien u incidentele opvang
uiterlijk vóór de woensdagmiddag 12 uur aanvraagt, voor de week erop volgend, is de kans op plaatsing
veel groter dan wanneer u dit later aanvraagt.) Voor de aanvraag gelden de regels zoals vermeld in
artikel 5. Alvorens de opvang van start gaat, dient u er zorg voor te dragen dat Wolkewietje de benodigde
informatie op het aanmeldingsformulier heeft ontvangen, er dient een plaatsingsovereenkomst te zijn
getekend en u wordt verzocht het inentingsformulier mee te nemen indien uw kindje voor de eerste maal
naar Wolkewietje gaat.
1.6 Indien u gebruik maakt van het dagdelensysteem en u wilt op reguliere dan wel flexibele basis opvang
afnemen vóór 7.00 uur en/of na 18.00 uur, dan kunt u deze voor het geldende uurtarief, welke in de
prijslijst staat genoemd, extra afnemen. Dit houdt in dat voor de opvang vóór 7.00 uur en/of na 18.00 uur
een toeslag van 50% op de tarieven middels het urensysteem gerekend wordt. Uitgezonderd voorgaande,

is er geen andere combinatie van beide opvangsystemen op eenzelfde dag, mogelijk.

Artikel 17 - Urensysteem
1.1 Indien u gebruik wilt gaan maken van opvang op vaste basis, middels het urensysteem, dan geldt het
volgende: De dagen en tijden waarop u gebruik van de opvang wilt gaan maken vult u, afgerond op
kwartieren, op het aanmeldingsformulier in. Aan de hand van deze uren en dagen wordt een vast
maandbedrag bepaald, conform de formule ((aantal uren per week x het uurtarief op vaste basis) x 52) ):
12. Wij verwachten uw kind automatisch op de doorgegeven dagen en tijden. Indien u eens geen gebruik
wilt maken van (een deel van) uw vaste uren, en u laat ons dit uiterlijk woensdag vóór 12.00 uur ‘s
middags voor de week erop volgend weten, dan kunt u deze uren sparen, om ze gedurende hetzelfde
kalenderkwartaal op andere dan uw vaste dagen en/of tijden te gebruiken. Hierbij dient u de regels
zoals genoemd in artikel 5 in acht te nemen. U kunt met de groepsleiding overleggen of u uw gespaarde
uren kunt gebruiken op de door u gewenste dagen en tijden. Indien het ruilen van vaste uren een te
regelmatig karakter krijgt, houdt Wolkewietje zich het recht voor om uw vaste plaats om te zetten in een
flexibele plaats. Indien de extra afgenomen uren de gespaarde uren overstijgt, ontvangt u na afloop van
het kalenderkwartaal een extra factuur, waarbij de extra afgenomen uren voor het dan geldend flexibel
uurtarief worden afgerekend.
1.2 Indien u gebruik wilt gaan maken van het urensysteem op flexibele basis, dan geeft u middels het
aanmeldingsformulier aan voor hoeveel flexibele uren u gemiddeld per week opvang af wilt gaan nemen.
Aan de hand van dit aantal uren wordt het maandbedrag vastgesteld conform de formule: ((aantal uren
per week x het flexibele uurtarief) x 52) : 12. Het gemiddelde aantal uren per week waarvan u gebruik
wilt gaan maken, dient binnen het kalenderkwartaal te worden afgenomen, doch behoeft niet gelijkmatig
over het kwartaal gespreid te worden. Per kalenderkwartaal heeft u de beschikking over 13 x het door u
gekozen flexibele aantal uren per week. De dagen en tijden waarvan u gebruik wilt gaan maken, dienen
vóór woensdagmiddag 12.00 uur te worden doorgegeven voor de week erop volgend. Hierbij dient u
de regels zoals genoemd in artikel 5 in acht te nemen. Na afloop van het kwartaal ontvangt u een extra
factuur indien blijkt dat u meer uren heeft afgenomen dan uw gemiddeld aantal uren per week x 13
weken. Dit is overigens alleen mogelijk na toestemming van de groepsleidsters van Wolkewietje. Het
werkelijke aantal afgenomen uren binnen het kalenderkwartaal is het minimum aantal uren waarop voor
het nieuwe kwartaal het maandelijkse factuurbedrag wordt bepaald. Indien u, na ontvangst van de eerste
extra factuur, de uren voor het volgende kwartaal niet verhoogt tot het werkelijk aantal afgenomen uren
van het vorige kwartaal, dan wordt in het tweede kwartaal over het meerdere dan de opgegeven aantal
uren een toeslag van 50% op de normale tarieven in rekening gebracht.
1.3 Wanneer u gebruik maakt van het urensysteem is het, in verband met de personeelsplanning, niet mogelijk
om uw kindje eerder dan de afgesproken tijd te brengen of later dan de afgesproken tijd te halen. Indien u
niet afhankelijk wilt of kunt zijn van de afgesproken tijden, kunt u voor het dagdelensysteem kiezen.

Artikel 18 - Overige opmerkingen
1.1 Voor alle vormen van opvang geldt dat alle doorgegeven uren en dagdelen vanaf 12.00 uur ‘s middags voor
de week erop volgend, niet meer geruild of gespaard kunnen worden. Opvang welke na woensdagmiddag
12.00 uur voor de week erop volgend wordt aangevraagd, bij flexibele contractanten, is niet meer
gegarandeerd. Wel kan er in overleg worden bepaald wat de mogelijkheden nog zijn.
1.2 Indien u gebruik maakt van opvang op vaste dagen, (ongeacht middels welk systeem), en u wenst een
extra dag(deel) opvang af te nemen, dan wordt dit, in tegenstelling tot een ruildag, beschouwd als
incidentele opvang.
1.3 Indien de opvang halverwege een kalenderkwartaal start, wordt vóór het eerste kalenderkwartaal het aantal
uren/ dagdelen naar rato berekend. Ook in dit geval is het niet mogelijk om uren/dagdelen mee te nemen
naar een ander kalenderkwartaal.
1.4 Kinderopvang Wolkewietje behoudt het recht opvang te weigeren indien binnen een kalenderkwartaal het
totaal beschikbare flexibele dagdelen c.q. uren reeds zijn opgemaakt.

Artikel 19 - Algemene Bepalingen
1.1 De bepalingen in deze algemene voorwaarden kunnen door Wolkewietje worden aangepast. In dat geval
wordt de ouder/verzorger hiervan twee maanden voor ingang van de wijziging in kennis gesteld.
1.2 Conversiebepaling. Indien een of meer bepalingen uit haar overeenkomst (en) met afnemer niet of niet
geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overgebleven bepalingen volledig in stand, terwijl
partijen voorts wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden te zijn overeengekomen datgene wat
wettelijk geoorloofd is en de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

Artikel 20 - Slotbepaling
1.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, streven partijen er naar in onderling overleg en met
inachtneming van de redelijkheid en billijkheid, tot een voor beiden acceptabele oplossing te komen.
1.2 Het stilzwijgend niet toepassen van deze voorwaarden geeft nimmer gewoonterecht.