Pedagogische visie en beleid

Kinderopvang Wolkewietje biedt aan kinderen de mogelijkheid om zich in een veilige
omgeving in groepsverband te ontwikkelen. Hierin staat de omgang met kinderen van
verschillende leeftijden centraal. Tevens is kinderopvang Wolkewietje van mening dat de
opvang flexibel moet zijn, zowel in de benadering per kind als in opvangtijden.

Visie

De visie van kinderopvang Wolkewietje is om een opvoedingssituatie te bieden welke
aansluitend en aanvullend is op de opvoeding van thuis. De kinderen leren om te gaan met elkaar, door ondermeer samen te spelen, samen te eten en op te ruimen. Mede hierdoor leren de kinderen de uitwerking op hun gedrag bij anderen kennen. Hierdoor krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gevoelens, en leren ze een scala aan reactie mogelijkheden. Er wordt al vroeg geleerd om te gaan met de betekenis van delen, helpen, rekening houden met elkaar en omgaan met conflicten en assertiviteit.

Pedagogisch beleidsplan

Tweede thuis

De situatie bij kinderopvang Wolkewietje is erop gericht het kind een prettige dag te laten
doorbrengen in een kindvriendelijke omgeving. Het is hierbij belangrijk een sfeer te creëren waarin het kind zich veilig en geborgen voelt. Hierin wordt door de leidsters zowel in groepsverband als individueel bewust aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

Veilige inrichting

Het kinderdagverblijf is speciaal ingericht voor kinderen en biedt daardoor verschillende mogelijkheden. Zo hebben de kinderen verschillende spelmaterialen, speelkameraadjes en een geschikte buitenruimte. De binnenruimte is een veilige leefomgeving, waar hygiënisch wordt gewerkt.

Peuterplein-methode

Bij kinderopvang Wolkewietje wordt vroege voorschoolse educatie gegeven volgens de Peuterplein-methode. Dit houdt in dat jonge kinderen meedoen aan educatieve programma's met als doelstelling het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen, zodat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. Het bijkomend voordeel is dat de kinderen veel plezier beleven aan de activiteiten die binnen de acht thema's van Peuterplein worden gegeven. De ontwikkeling van de kinderen wordt bijgehouden middels een volgsysteem, hetgeen tweemaal per jaar met de ouders in de 10-minutengesprekjes wordt besproken.

Altijd in contact met de leiding

Omdat kinderopvang Wolkewietje een deel van de opvoeding overneemt, vindt zij het belangrijk dat gegevens met betrekking tot de ontwikkeling en opvoeding worden uitgewisseld en dat er een goed contact is tussen u en de groepsleiding. U mag van de groepsleidsters betrokkenheid verwachten. Tevens hebben zij een signalerende functie ten aanzien van het welzijn en functioneren van de kinderen.

Bekijk de dagindeling

Hebt u vragen?


Is uw interesse gewekt?

Neem vrijblijvend contact met ons op